NO.36  有名to無名

手稿翻譯: 沒有無名或有名,做為"木村拓哉"我對自己負責----知名人

NO.37  男to女

手稿翻譯:對男人而言,女人就是能讓他們做最大發揮的所在,所以從今而後我
                   也將一直…  ----小伙子

NO.38 居心地no i i場所

手稿翻譯:因為我在那裡,所以我想去那裡,在想像中,我把space擴大了?
                    下次到不同的space相會吧!-----木村

NO.39  NIPPON

手稿翻譯:這樣說那樣說....就是"made in japan"

                                                                                    木村拓哉

NO.40   淚

手稿翻譯:有句話說「無血無淚」, 但血或淚絕對都是不可或缺的。
                    雖然它不是滅火器, 但是心裡起火時, 卻可以用眼淚來澆熄它。--拓哉


回smap夢幻城堡開放區